OFERUJEMY

 1. Uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej.
 2. Uzgadnianie projektów urządzeń przeciwpożarowych.
 3. Uzgadnianie projektów innych niż wyżej wymienione.
 4. Projektowanie wybranych urządzeń przeciwpożarowych.
 5. Przygotowanie inwestycji do odbioru przed przystąpieniem do użytkowania.
 6. Opracowanie ekspertyz technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 7. Opracowanie wystąpień w zakresie dróg pożarowych.
 8. Opracowanie operatów przeciwpożarowych w związku z ustawą o odpadach.
 9. Analiza gęstości obciążenia ogniowego.
 10. Opracowanie scenariuszy pożarowych.
 11. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 12. Opracowanie opinii w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
 13. Konsultacje i doradztwo techniczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
 14. Weryfikacja dokumentacji projektowej.
 15. Wykonywanie audytów bezpieczeństwa pożarowego. 
 16. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
 17. Okresowe kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej.
 18. Opiniowanie rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 19. Wykonywanie praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji – ćwiczenia ewakuacyjne.
 20. Wykonanie planów ewakuacyjnych (do powieszenia na ścianach w miejscach ustalonych z klientem).
 21. Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy.
 22. Wyposażenie obiektów w oznakowanie ewakuacyjne i przeciwpożarowe.
 23. Przeglądy techniczne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic:
  • Stałych urządzeń gaśniczych wodnych wg. PN-EN, Vds, NFPA,
  • Systemów sygnalizacji pożarowej,
  • Urządzeń oddymiających,
  • Przeciwpożarowych wyłączników prądu,
  • Awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
  • Instalacji wodociągowych przeciwpożarowych,
  • Sieci wodociągowych przeciwpożarowych,
  • Drzwi, bram oraz innych zamknięć przeciwpożarowych wyposażonych w systemy sterownia,
  • Pomp w pompowniach przeciwpożarowych,
  • Gaśnic.