Uzgodnienia wymagają:

 1. Projekty budowlane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).
 2. Projekty urządzeń przeciwpożarowych, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719).

 

Uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej wymagają następujące projekty budowlane:

 1. budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
 2. budynku należącego do grupy wysokości: średniowysoki, wysoki lub wysokościowy, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL lll lub ZL IV;
 3. budynku niskiego zawierającego strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL lll, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
 4. obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;
 5. obiektu budowlanego zawierającego strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
  1. strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2,
  2. strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,
  3. powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,
  4. występuje zagrożenie wybuchem;
 6. garażu wielokondygnacyjnego, garażu zamkniętego jednokondygnacyjnego wymagającego zastosowania samoczynnego urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garażu ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
 7. obiektu budowlanego objętego obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
 8. stanowiska postojowego dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parkingu, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;
 9. sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowego zbiornika wodny oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
 10. tunelu o długości ponad 100 m;
 11. obiektu jądrowego, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a także zapewnienia drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane.

 

Uzgodnienia wymagają następujące projekty techniczne (wykonawcze) urządzeń przeciwpożarowych:

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
 • urządzenia inertyzujące,
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
 • systemy sygnalizacji pożarowej,
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
 • hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,
 • hydranty zewnętrzne,
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • urządzenia oddymiające,
 • urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,
 • kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • dźwigi dla ekip ratowniczych.

 

Oferuje:

 1. Uzgodnienie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej
 2. Uzgodnienie projektów urządzeń przeciwpożarowych
 3. Uzgodnienie projektów inne niż ww. wymienione

Uzgodnienia dokonuje się w toku wzajemnej współpracy projektanta z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w trakcie sporządzania projektu przez projektanta.

 

Współpraca:

 1. Kontakt telefoniczny lub przez e-mail
 2. Przesłanie projektu przez e-mail
 3. Konsultacja
 4. Spotkanie w celu uzgodnienia projektu

 

Informacja:

Korzystam z programu służącego do edytowania plików dwg